Statut

Statut
Jarosławskiego Katolickiego Stowarzyszenia Charytatywnego im. Ojca Pio


Rozdział I
Nazwa, teren działania i siedziba Stowarzyszenia

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę "Jarosławskie Katolickie Stowarzyszenie Charytatywne im. Ojca Pio ".
2. Teren działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych miejscowość Radawa.
3. Stowarzyszenie jest organizacją dobroczynną działającą w oparciu o chrześcijańskie, społeczno-humanitarne zaangażowanie członków, oraz ustawy prawo o stowarzyszeniach i niniejszy statut.
4. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i używa pieczęci z napisem "Jarosławskie Katolickie Stowarzyszenie Charytatywne im. Ojca Pio w Radawie".
5. Działalność Stowarzyszenia jest oparta na nauce Kościoła katolickiego, a szczególnie na duchowości franciszkańskiej.
6. Stowarzyszenie jest organizacja katolicką i stosuje się do niego przepisy Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1989 roku, nr 29, poz. 154 ze zm.) Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 roku, nr 79, poz. 855) oraz niniejszego Statutu.
7. nad łącznością Stowarzyszenia z Kościołem czuwa asystent kościelny – miejscowy proboszcz, powołany przez biskupa ordynariusza Diecezji Przemyskiej.
8. Do spraw nie uregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustawy prawo o stowarzyszeniach.


Rozdział II
Cel i środki działania

§ 2

Celem Stowarzyszenia jest:
1/ udzielanie pomocy chorym, cierpiącym, najuboższym,
2/ prowadzenie działalności profilaktyczno-rehabilitacyjnej niepełnosprawnym ruchowo,
3/ rozwijanie współpracy z instytucjami charytatywnymi, z domami opieki społecznej, itp.,
4/ tworzenie więzi braterskiej z najuboższymi i wszystkimi potrzebującymi pomocy w imię nauki Jezusa,
5/ badanie środowisk, upowszechnianie inicjatyw twórczych w dziedzinie ochrony życia i zdrowia ludzi opuszczonych, samotnych pozbawionych środków do leczenia i opieki,
6/ propagowanie idei oraz wiedzy o Stowarzyszeniu,
7/ prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej.

 

§ 3

Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:
1/ organizowanie opieki lekarskiej i duchowej - chrześcijańskiej pomocy chorym, cierpiącym, najuboższym,
2/ udzielanie pomocy materialnej najuboższym, emerytom, rencistom, inwalidom, samotnym matkom, sierotom, rodzinom wielodzietnym,
3/ gromadzenie środków finansowych dla świadczenia pomocy,
4/ gromadzenie środków finansowych w celu tworzenia "Domu Ulgi w Cierpieniu" według idei Ojca Pio,
5/ prowadzenie działalności gospodarczej w formie m. in.
   - Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Ośrodka Profilaktyczno-Rehabilitacyjnego,
   - sprzedaży wydawnictw i dewocjonaliów,
   - sprzedaży posiłków.
6/ współdziałanie z instytucjami państwowymi, organizacjami społecznymi, religijnymi i Kościołem w celach:
   - pobudzenia i wyzwalania inicjatyw służących wspólnemu dobru,
   - wytrącanie z obojętności na potrzeby bliźnich, współdziałania w realizacji tych potrzeb,
   - wspomaganie finansowo domów opieki i szpitali o charakterze właściwym dla "Domu Ulgi w Cierpieniu w San Giovanni Rotondo",
7/ szerzenie ewangelizacji duchowości życia chrześcijańskiego, której inspiracje czerpane będą z przykładu życia i wskazań Ojca Pio,
8/ zaznajamianie z postacią Ojca Pio, prowadzenie i wspieranie działalności wydawniczej o charakterze religijnym, organizowanie pielgrzymek religijnych do znanych sanktuariów w Polsce i różnych krajach Europy, a zwłaszcza do San Giovanni Rotondo i Rzymu,
9/ wspieranie wysiłków pasterzy Kościoła w służbie wierze i sprawiedliwości, tworzenie grup modlitewnych Ojca Pio.

 

§ 3 a

Do zakresu działania Stowarzyszenia należy:
1/ prowadzenie pomocy medycznej i społecznej rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
2/ działalność charytatywna w zakresie opieki zdrowotnej, wychowawczej i społecznej,
3/ działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
4/ działalność rekreacyjna i związana z poprawą kondycji fizycznej,
5/ działalność kulturalna i oświatowa, polegająca na prowadzeniu biblioteki, działalności wydawniczej, edukacyjnej w zakresie zdrowego żywienia, działalność religijna.

 

§ 3 b

1.Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wg zasad określonych w odrębnych przepisach, z której dochód będzie przeznaczony na realizację celów statutowych stowarzyszenia.

2. O rozpoczęciu działalności gospodarczej przez stowarzyszenie decyduje Walne Zebranie Członków w drodze uchwały.

 

§ 3 c

Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w szczególności w zakresie:

   -turnusów rehabilitacyjnych, Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyczno-Rehabilitacyjnego, sprzedaży dewocjonaliów i wydawnictw, sprzedaży posiłków, cateringu, wydawania książek, działalności hotelowej, produkcji pieczywa

 

§ 4

Stowarzyszenie dba o dobro duchowe członków proponując im udział w rekolekcjach zamkniętych zwłaszcza ignacjańskich, w dniach skupienia.

 


Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 5

1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba:
   1/ osoba fizyczna zamieszkała w Polsce lub za granicą,
   2/ osoba prawna mająca siedzibę w Polsce lub za granicą.
2. Członkiem Stowarzyszenia nie może być osoba, która:
   1/ została pozbawiona praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu lub Trybunału Konstytucyjnego,
   2/ została ubezwłasnowolniona częściowo lub całkowicie,
3/ postępuje sprzecznie z celami Stowarzyszenia.

 

§ 6

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. honorowych,
3. wspierających.

 

§ 7

Członkiem zwyczajnym może być osoba spełniająca warunki określone w § 5 statutu, biorąca czynny udział w realizacji celów statutowych oraz regularnie opłacająca składki członkowskie.

 


§ 8

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub osoba prawna, szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia w urzeczywistnianiu jego celów statutowych i zadań.

 

§ 9

Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana celami, działalnością Stowarzyszenia i gotowa świadczyć mu pomoc, wspierając działania statutowe.

 

§ 10

1. Warunkiem przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia jest podpisanie i złożenie deklaracji członkowskiej.
2. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały podjętej większością głosów.

 

§ 11

Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

 

§ 12

1. Członkowie zwyczajni maja prawo do:
   1/ biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
   2/ składania wniosków, postulatów i podejmowania inicjatyw,
   3/ udziału w pracach organizacyjnych i statutowych Stowarzyszenia,
2. Członkowie honorowi mają wszystkie uprawnienia członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego prawa wyborczego,
3. Członkowie wspierający maja prawo brać udział w pracach Stowarzyszenia z głosem doradczym.

 

§ 13

Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy:
1/ czynne popieranie celów Stowarzyszenia i branie udziału w realizacji jego zadań,
2/ przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3/ realizacja przyjętych przez siebie zadań,
4/ regularne opłacanie składek członkowskich.

 

§ 14

1. Osoby prawne reprezentowane są przez upoważnionych przez siebie przedstawicieli.
2. Członkowie maja prawo do noszenia odznaki Stowarzyszenia.

 

§ 15

Członkostwo Stowarzyszenia wygasa w przypadku:
1. śmierci członka,
2. skreślenia przez Zarząd Stowarzyszenia na skutek nieprzestrzegania Statutu lub niepłacenia składek członkowskich przez okres 1 roku,
3. wystąpienie do Zarządu z wnioskiem o rezygnację z członkostwa.

 

§ 16

Członkostwo honorowe ustaje przez:
1. zrzeczenie się,
2. pozbawienie - mocą uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością co najmniej 3/4 liczby głosów obecnych członków.

 


Rozdział IV
Władze i struktura organizacyjna

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są :
1. Walne Zebranie
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna

 

§ 18

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa pięć lat.

 

§ 19

Władze wyłaniane są z wyboru - spośród członków Stowarzyszenia w czasie Walnego Zebrania sprawozdawczego - wyborczego, zwoływanego przez zarząd raz na pięć lat. W przypadku zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia ich składu w drodze kooptacji do wysokości 1/3 składu. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu którego skład uległ zmniejszeniu.

 

§ 20

1. Wyboru dokonuje się na głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
2. Członkowie władz przestają pełnić swe funkcje przed upływem kadencji w przypadku rezygnacji, odwołania lub wygaśnięcia członkostwa.
3. Odwołanie członka władz dokonuje organ, który go powołał.


§ 21

Postanowienia i uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby składu osobowego tych władz.

 


Walne Zebranie

§ 22

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 

§ 23

1. Walne Zebranie sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia raz na rok w terminie do 30 kwietnia.
2. Walne Zebranie sprawozdawczo - wyborcze odbywa się raz na pięć lat w terminie do 30 kwietnia. Zwołuje je Zarząd Stowarzyszenia. O czasie, miejscu i porządku obrad zawiadamia się członków pisemnie co najmniej na 14 dni przed jego terminem.
3. Zebranie nadzwyczajne zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/5 liczby zwyczajnych członków Stowarzyszenia w ciągu miesiąca od daty zgłoszenia wniosku. O terminie, miejscu i porządku obrad powiadamia się odpowiednio jak w ust. 2.

 

§ 24

Do Walnego Zebrania należy:
1. uchwalenie statutu oraz jego zmian,
2. uchwalanie programów, wytyczanie głównych kierunków Stowarzyszenia,
3. wybór i odwołanie:
   - prezesa Stowarzyszenia
   - członków Zarządu
   - członków Komisji Rewizyjnej
4. udzielenie absolutorium Zarządowi,
5. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i sposobie likwidacji majątku,
6. rozpatrywanie wniosków zgłaszanych pod obrady zebrania.
7. nabywanie, zbywanie i obciążanie majątku ruchomego i nieruchomego oraz prawa
użytkowania wieczystego nie wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia.

 

§ 25

1. Szczegółowy tryb i sposób zwoływania oraz zasad obrad Walnego Zebrania określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.
2. Uchwały mogą być podejmowane w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zebraniu i zapadają zwykłą większością głosów.
3. W razie braku quorum podczas Wolnego Zebrania zwołuje się posiedzenie w drugim terminie, po upływie 30 minut. w tym przypadku uchwały mogą być podejmowane bez wymaganego quorum.
4. W walnym Zebraniu udział biorą z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni, a z głosem doradczym członkowie honorowi, członkowie wspierający i zaproszeni goście.

 

Zarząd

§ 26

Zarząd składa się z 5 członków wybranych na Walnym Zebraniu.

1. W skład Zarządu wchodzą:
   - Prezes
   - Wiceprezes
   - Skarbnik
   - Sekretarz
   - Członek

§ 27

Do kompetencji Zarządu należy:
1. kierowanie całokształtem działalności organizacyjnej, gospodarczej i finansowej Stowarzyszenia,
2. wykonywanie Uchwał Walnego Zebrania,
3. uchwalanie budżetu oraz nadzór nad jego realizacją,
4. opracowywanie i zatwierdzanie i zatwierdzanie rocznych planów pracy,
5. zwoływanie walnych zebrań,
6. rozpatrywanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej,
7. rozpatrywanie wniosków o przyjęcie w poczet członków stowarzyszenia i o skreśleniu z listy członków,
8. uchwalanie wysokości składek członkowskich,
9. opracowywanie regulaminów organizacyjnych oraz zasad prowadzenia działalności gospodarczej Stowarzyszenia.
10. nabywanie, zbywanie oraz obciążanie majątku ruchomego i nieruchomego oraz prawa
użytkowania wieczystego.


§ 28

1. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i działa jako jego organ przy wykonywaniu zadań.
2. Zarząd prowadzi gospodarkę finansową Stowarzyszenia.

 

§ 29

1. Zarząd zbiera się w ustalonych przez siebie terminach i zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. W obradach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz jej członkowie oraz ks. Asystent Kościelny i zaproszeni goście.
3. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli pozwalają na to fundusze Stowarzyszenia, mogą pobierać środki finansowe za utracone zarobki, koszty przejazdów, wyżywienia, szkoleń itp.

Komisja Rewizyjna

 

§ 30

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków:
   - przewodniczącego
   - dwóch członków

 

§ 31

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1/ prowadzenie kontroli /co najmniej raz w roku/ całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2/ prowadzenie kontroli doraźnych,
3/ składanie sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu Zarządu i Walnego Zebrania oraz występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi,
4/ uczestniczenie z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu,
5/ Komisja Rewizyjna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.

 

§ 32

1/ Członkowie Komicji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
2/ Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw.

 

ROZDZIAŁ V
Fundusze i majątek

§ 33

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Fundusze składają się z:
   1/ składek członkowskich,
   2/ spadków, darowizn i zapisów,
   3/ dochodów z działalności statutowej,
   4/ dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z przepisami prawa,
5/ ofiarności publicznej.

 

§ 34

1. Oświadczenia woli dotyczące zaciągania zobowiązań, nabywania i rozporządzania majątkiem oraz dokumenty finansowe obrotu pieniężnego, jak również rozliczeniowe podpisują Prezes Zarządu i Skarbnik.
2. Inne pisma i dokumenty podpisuje Prezes lub upoważnieni przez niego członkowie Zarządu.

 

§ 34 a

Stowarzyszenie nie może:
1/ udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”
2/ przekazywać ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach
3/ wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba , że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,
4/ kupować na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie organów lub pracowników oraz ich osób bliskich.

 

ROZDZIAŁ VI
Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 35

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej większością ¾ głosów.

 

§ 36

Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia muszą być zamieszczone w porządku obrad.


§ 37

Statut zatwierdzono w dniu 21 kwietnia 2022 r.