Dofinansowania PFRON

Turnusy  z dofinansowaniem PFRON

Ośrodek Profilaktyczno – Rehabilitacyjny Jarosławskiego Katolickiego Stowarzyszenia Charytatywnego im. o. Pio w Radawie jest wpisany do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne i uprawniony jest do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych:

 • ze schorzeniami narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • ze schorzeniami narządu ruchu poruszających się bez wózków inwalidzkich
 • ze schorzeniami układu krążenia

 

Poradnik PFRON

Kto może skorzystać z turnusu rehabilitacyjnego?

Z turnusów rehabilitacyjnych mogą korzystać osoby niepełnosprawne, które posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności.

 

Jakie warunki trzeba spełniać ubiegając się o dofinansowanie ze środków PFRON do turnusu rehabilitacyjnego?

 • posiadać wniosek lekarza prowadzącego o skierowanie na turnus,
 • osoba niepełnosprawna, może skorzystać z dofinansowania ze środków PFRON tylko raz w danym roku,
 • należy wybrać ośrodek, który posiada aktualny wpis do rejestru ośrodków; ważne, aby schorzenia, które występują w orzeczeniu miał również wybrany ośrodek w swoim wpisie,
 • należy też wybrać organizatora turnusu, z wpisem do rejestru,
 • osoba niepełnosprawna będzie uczestniczyć w zajęciach przewidzianych programem turnusu,
 • osoba ubiegająca się o dofinansowanie nie może na turnusie pełnić funkcji członka kadry, ani być opiekunem innego uczestnika tego turnusu,
 • w przypadku turnusu z zabiegami fizjoterapeutycznymi, należy zabrać ze sobą zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach, które przedstawia się lekarzowi podczas pierwszego badania lekarskiego w ośrodku,
 • trzeba spełniać kryterium dochodowe: złożyć oświadczenie, że przeciętny miesięczny dochód, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
  50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym, lub
  65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

W przypadku przekroczenia tych kwot, kwota dofinansowania jest pomniejszona o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony. Z wyjątkiem, kiedy osoba niepełnosprawna znajdzie się w trudnej sytuacji materialnej lub losowej, wówczas dofinansowanie uczestnictwa w turnusie tej osoby lub jej opiekuna może zostać przyznane bez pomniejszania kwoty dofinansowania pomimo przekroczenia kwot dochodu.

 

Gdzie należy złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON turnusu rehabilitacyjnego i jakie dokumenty należy załączyć?

Należy pobrać wniosek o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego z centrum pomocy: PCPRu albo MOPSu, wypełnić go, dołączyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności oraz wniosek lekarza o skierowanie na turnus i złożyć wniosek do centrum pomocy osobiście lub poprzez opiekuna.

 

Ile trwa turnus rehabilitacyjny?

Czas trwania turnusów wynosi 14 dni.

 

Czy istnieje możliwość dofinansowania opiekuna osoby niepełnosprawnej?

Może być przyznane dofinansowanie pobytu opiekuna, pod warunkiem, że:
wniosek lekarza zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna a opiekun spełnia następujące warunki:

 • nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie,
 • nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby,
 • ukończył 18 lat lub,
 • ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

 

Na jaką wysokość dofinansowania ze środków PFRON do turnusu można liczyć?

Wysokość dofinansowania wynosi:

 • 27% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16. roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności,
 • 25% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • 23% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności,
 • 18% przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,
 • 18% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej, dofinansowanie dla tej osoby lub dofinansowanie pobytu jej opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym może zostać podwyższone do wysokości 35% przeciętnego wynagrodzenia. Podwyższenie dofinansowania pobytu opiekuna może nastąpić jeżeli opiekun pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną lub osoba ta ponosi koszty uczestnictwa opiekuna w turnusie.

W przypadku znacznego niedoboru środków PFRON w danym roku w stosunku do istniejących potrzeb w tym zakresie, PCPR może obniżyć wysokość dofinansowania, nie więcej jednak niż o 20% kwot, o których mowa powyżej, albo przyjąć zasadę przyznawania dofinansowania tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata.

 

Jakie są dalsze kroki po przyznaniu przez PCPR dofinansowania?

Osoba niepełnosprawna, w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyznaniu dofinansowania, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu, przekazuje do PCPR informację o wyborze turnusu.

PCPR po otrzymaniu informacji o wyborze turnusu w terminie 7 dni sprawdza:

 • czy wybrany przez osobę niepełnosprawną ośrodek i organizator posiadają odpowiednio wpis do rejestru ośrodków i organizatorów, obejmujący okres trwania turnusu,
 • czy ośrodek, w którym odbędzie się turnus, jest uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych z określonymi w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami,
 • czy organizator jest uprawniony do organizowania turnusu wybranego przez osobę niepełnosprawną z określonymi w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami.

W przypadku niespełnienia któregokolwiek z tych warunków PCPR w terminie 7 dni informuje osobę niepełnosprawną o konieczności dokonania wyboru innego ośrodka lub organizatora turnusu rehabilitacyjnego, pod rygorem nieprzekazania przyznanego dofinansowania.

 

Ważne informacje!

Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają:

 • osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenia o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne,
 • osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat,
 • osoby niepełnosprawne w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności.

Przy rozpatrywaniu wniosku o dofinansowanie bierze się pod uwagę stopień i rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy oraz wpływ niepełnosprawności na możliwość realizacji przez wnioskodawcę kontaktów społecznych w codziennym funkcjonowaniu, a także uwzględnia się na korzyść wnioskodawcy fakt niekorzystania z dofinansowania w roku poprzednim.

 • Dofinansowanie można otrzymać tylko raz w roku kalendarzowym.
 • Ze środków PFRON nie może być dofinansowane uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym finansowanym w części lub w całości na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub o systemie ubezpieczeń społecznych albo o ubezpieczeniu społecznym rolników.
 • Kwota dofinansowania nie może być wyższa od faktycznego kosztu uczestnictwa w turnusie osoby niepełnosprawnej lub pobytu jej opiekuna.
 • Dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym może być wykorzystane jedynie przez osobę, której zostało przyznane.
 • W przypadku skrócenia uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym z przyczyn innych niż losowe osoba niepełnosprawna oraz opiekun ponosi koszty pobytu na tym turnusie.
 • PCPR-y zobowiązane są do udzielania osobom zainteresowanym informacji dotyczących ośrodków i organizatorów turnusów, którzy posiadają wpisy do odpowiednich rejestrów. Dzięki temu osoby niepełnosprawne mogą wybrać ofertę odpowiednią do rodzaju niepełnosprawności i zaleceń lekarza.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. 127, poz. 721),
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. Nr 230, poz. 1694).