Statut

Statut

Jarosławskiego Katolickiego Stowarzyszenia Charytatywnego im. Ojca Pio

 

 

Rozdział I

Nazwa, teren działania i siedziba Stowarzyszenia

 

§ 1

 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę "Jarosławskie Katolickie Stowarzyszenie Charytatywne im. Ojca Pio ".

2. Teren działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych miejscowość Radawa.

3. Stowarzyszenie jest organizacją dobroczynną działającą w oparciu o chrześcijańskie, społeczno-humanitarne zaangażowanie członków, oraz ustawy prawo o stowarzyszeniach i niniejszy statut.

4. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i używa pieczęci z napisem "Jarosławskie Katolickie Stowarzyszenie Charytatywne im. Ojca Pio w Radawie".

5. Działalność Stowarzyszenia jest oparta na nauce Kościoła katolickiego, a szczególnie na duchowości franciszkańskiej.

6. Stowarzyszenie jest organizacja katolicką i stosuje się do niego przepisy Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1989 roku, nr 29, poz. 154 ze zm.) Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 roku, nr 79, poz. 855) oraz niniejszego Statutu.

7. nad łącznością Stowarzyszenia z Kościołem czuwa asystent kościelny – miejscowy proboszcz, powołany przez biskupa ordynariusza Diecezji Przemyskiej.

8. Do spraw nie uregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustawy prawo o stowarzyszeniach.

 

 

Rozdział II

Cel i środki działania

 

§ 2

 

Celem Stowarzyszenia jest:

1/ udzielanie pomocy chorym, cierpiącym, najuboższym,

2/ prowadzenie działalności profilaktyczno-rehabilitacyjnej niepełnosprawnym ruchowo,

3/ rozwijanie współpracy z instytucjami charytatywnymi, z domami opieki społecznej, itp.,

4/ tworzenie więzi braterskiej z najuboższymi i wszystkimi potrzebującymi pomocy w imię nauki Jezusa,

5/ badanie środowisk, upowszechnianie inicjatyw twórczych w dziedzinie ochrony życia i zdrowia ludzi opuszczonych, samotnych pozbawionych środków do leczenia i opieki,

6/ propagowanie idei oraz wiedzy o Stowarzyszeniu,

7/ prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej.

 

§ 3

 

Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:

1/ organizowanie opieki lekarskiej i duchowej - chrześcijańskiej pomocy chorym, cierpiącym, najuboższym,

2/ udzielanie pomocy materialnej najuboższym, emerytom, rencistom, inwalidom, samotnym matkom, sierotom, rodzinom wielodzietnym,

3/ gromadzenie środków finansowych dla świadczenia pomocy,

4/ gromadzenie środków finansowych w celu tworzenia "Domu Ulgi w Cierpieniu" według idei Ojca Pio,

5/ prowadzenie działalności gospodarczej w formie m. in.

- Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Ośrodka Profilaktyczno-Rehabilitacyjnego,

- sprzedaży wydawnictw i dewocjonaliów,

- sprzedaży posiłków.

6/ współdziałanie z instytucjami państwowymi, organizacjami społecznymi, religijnymi i Kościołem w celach:

- pobudzenia i wyzwalania inicjatyw służących wspólnemu dobru,

- wytrącanie z obojętności na potrzeby bliźnich, współdziałania w realizacji tych potrzeb,

- wspomaganie finansowo domów opieki i szpitali o charakterze właściwym dla "Domu Ulgi w Cierpieniu w San Giovanni Rotondo",

7/ szerzenie ewangelizacji duchowości życia chrześcijańskiego, której inspiracje czerpane będą z przykładu życia i wskazań Ojca Pio,

8/ zaznajamianie z postacią Ojca Pio, prowadzenie i wspieranie działalności wydawniczej o charakterze religijnym, organizowanie pielgrzymek religijnych do znanych sanktuariów w Polsce i różnych krajach Europy, a zwłaszcza do San Giovanni Rotondo i Rzymu,

9/ wspieranie wysiłków pasterzy Kościoła w służbie wierze i sprawiedliwości, tworzenie grup modlitewnych Ojca Pio.

 

§ 3 a

 

Do zakresu działania Stowarzyszenia należy:

1/ prowadzenie pomocy medycznej i społecznej rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,

2/ działalność charytatywna w zakresie opieki zdrowotnej, wychowawczej i społecznej,

3/ działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

4/ działalność rekreacyjna i związana z poprawą kondycji fizycznej,

5/ działalność kulturalna i oświatowa, polegająca na prowadzeniu biblioteki, działalności wydawniczej, edukacyjnej w zakresie zdrowego żywienia, działalność religijna.

 

 

 

 

§ 3 b

 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wg zasad określonych w odrębnych przepisach, z której dochód będzie przeznaczony na realizację celów statutowych stowarzyszenia.

 

§ 4

 

Stowarzyszenie dba o dobro duchowe członków proponując im udział w rekolekcjach zamkniętych zwłaszcza ignacjańskich, w dniach skupienia.

 

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 5

 

1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba:

1/ osoba fizyczna zamieszkała w Polsce lub za granicą,

2/ osoba prawna mająca siedzibę w Polsce lub za granicą.

2. Członkiem Stowarzyszenia nie może być osoba, która:

1/ została pozbawiona praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu lub Trybunału Konstytucyjnego,

2/ została ubezwłasnowolniona częściowo lub całkowicie,

3/ postępuje sprzecznie z celami Stowarzyszenia.

 

§ 6

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. zwyczajnych,

2. honorowych,

3. wspierających.

 

§ 7

 

Członkiem zwyczajnym może być osoba spełniająca warunki określone w § 5 statutu, biorąca czynny udział w realizacji celów statutowych oraz regularnie opłacająca składki członkowskie.

 

 

 

 

§ 8

 

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub osoba prawna, szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia w urzeczywistnianiu jego celów statutowych i zadań.

 

 

 

 

 

§ 9

 

Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana celami, działalnością Stowarzyszenia i gotowa świadczyć mu pomoc, wspierając działania statutowe.

 

§ 10

 

1. Warunkiem przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia jest podpisanie i złożenie deklaracji członkowskiej.

2. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały podjętej większością głosów.

 

§ 11

 

Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

 

§ 12

 

1. Członkowie zwyczajni maja prawo do:

1/ biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

2/ składania wniosków, postulatów i podejmowania inicjatyw,

3/ udziału w pracach organizacyjnych i statutowych Stowarzyszenia,

2. Członkowie honorowi mają wszystkie uprawnienia członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego prawa wyborczego,

3. Członkowie wspierający maja prawo brać udział w pracach Stowarzyszenia z głosem doradczym.

 

§ 13

 

Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy:

1/ czynne popieranie celów Stowarzyszenia i branie udziału w realizacji jego zadań,

2/ przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

3/ realizacja przyjętych przez siebie zadań,

4/ regularne opłacanie składek członkowskich.

 

§ 14

 

1. Osoby prawne reprezentowane są przez upoważnionych przez siebie przedstawicieli.

2. Członkowie maja prawo do noszenia odznaki Stowarzyszenia.

 

§ 15

 

Członkostwo Stowarzyszenia wygasa w przypadku:

1. śmierci członka,

2. skreślenia przez Zarząd Stowarzyszenia na skutek nieprzestrzegania Statutu lub niepłacenia składek członkowskich przez okres 1 roku,

3. wystąpienie do Zarządu z wnioskiem o rezygnację z członkostwa.

 

§ 16

 

Członkostwo honorowe ustaje przez:

1. zrzeczenie się,

2. pozbawienie - mocą uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością co najmniej 3/4 liczby głosów obecnych członków.

 

 

Rozdział IV

Władze i struktura organizacyjna

 

§ 17

 

Władzami Stowarzyszenia są :

1. Walne Zebranie

2. Zarząd

3. Komisja Rewizyjna

 

§ 18

 

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa pięć lat.

 

§ 19

 

Władze wyłaniane są z wyboru - spośród członków Stowarzyszenia w czasie Walnego Zebrania sprawozdawczego - wyborczego, zwoływanego przez zarząd raz na pięć lat. W przypadku zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia ich składu w drodze kooptacji do wysokości 1/3 składu. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu którego skład uległ zmniejszeniu.

 

§ 20

 

1. Wyboru dokonuje się na głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

2. Członkowie władz przestają pełnić swe funkcje przed upływem kadencji w przypadku rezygnacji, odwołania lub wygaśnięcia członkostwa.

3. Odwołanie członka władz dokonuje organ, który go powołał.

 

 

§ 21

 

Postanowienia i uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby składu osobowego tych władz.

 

 

Walne Zebranie

 

§ 22

 

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 

§ 23

 

1. Walne Zebranie sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia raz na rok w terminie do 30 kwietnia.

2. Walne Zebranie sprawozdawczo - wyborcze odbywa się raz na pięć lat w terminie do 30 kwietnia. Zwołuje je Zarząd Stowarzyszenia. O czasie, miejscu i porządku obrad zawiadamia się członków pisemnie co najmniej na 14 dni przed jego terminem.

3. Zebranie nadzwyczajne zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/5 liczby zwyczajnych członków Stowarzyszenia w ciągu miesiąca od daty zgłoszenia wniosku. O terminie, miejscu i porządku obrad powiadamia się odpowiednio jak w ust. 2.

 

§ 24

 

Do Walnego Zebrania należy:

1. uchwalenie statutu oraz jego zmian,

2. uchwalanie programów, wytyczanie głównych kierunków Stowarzyszenia,

3. wybór i odwołanie:

- prezesa Stowarzyszenia

- członków Zarządu

- członków Komisji Rewizyjnej

4. udzielenie absolutorium Zarządowi,

5. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i sposobie likwidacji majątku,

6. rozpatrywanie wniosków zgłaszanych pod obrady zebrania.

7. nabywanie, zbywanie i obciążanie majątku ruchomego i nieruchomego oraz prawa

użytkowania wieczystego nie wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia.

 

§ 25

 

1. Szczegółowy tryb i sposób zwoływania oraz zasad obrad Walnego Zebrania określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.

2. Uchwały mogą być podejmowane w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zebraniu i zapadają zwykłą większością głosów.

3. W razie braku quorum podczas Wolnego Zebrania zwołuje się posiedzenie w drugim terminie, po upływie 30 minut. w tym przypadku uchwały mogą być podejmowane bez wymaganego quorum.

4. W walnym Zebraniu udział biorą z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni, a z głosem doradczym członkowie honorowi, członkowie wspierający i zaproszeni goście.

 

Zarząd

 

§ 26

 

Zarząd składa się z 7 członków wybranych na Walnym Zebraniu.

 

1. W skład Zarządu wchodzą:

- Prezes

- Wiceprezes

- Skarbnik

- Sekretarz

- trzech członków

 

§ 27

 

Do kompetencji Zarządu należy:

1. kierowanie całokształtem działalności organizacyjnej, gospodarczej i finansowej Stowarzyszenia,

2. wykonywanie Uchwał Walnego Zebrania,

3. uchwalanie budżetu oraz nadzór nad jego realizacją,

4. opracowywanie i zatwierdzanie i zatwierdzanie rocznych planów pracy,

5. zwoływanie walnych zebrań,

6. rozpatrywanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej,

7. rozpatrywanie wniosków o przyjęcie w poczet członków stowarzyszenia i o skreśleniu z listy członków,

8. uchwalanie wysokości składek członkowskich,

9. opracowywanie regulaminów organizacyjnych oraz zasad prowadzenia działalności gospodarczej Stowarzyszenia.

10. nabywanie, zbywanie oraz obciążanie majątku ruchomego i nieruchomego oraz prawa

użytkowania wieczystego.

 

 

§ 28

 

1. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i działa jako jego organ przy wykonywaniu zadań.

2. Zarząd prowadzi gospodarkę finansową Stowarzyszenia.

 

§ 29

 

1. Zarząd zbiera się w ustalonych przez siebie terminach i zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. W obradach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz jej członkowie oraz ks. Asystent Kościelny i zaproszeni goście.

3. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli pozwalają na to fundusze Stowarzyszenia, mogą pobierać środki finansowe za utracone zarobki, koszty przejazdów, wyżywienia, szkoleń itp.

 

Komisja Rewizyjna

 

§ 30

 

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków:

    1. przewodniczącego

    2. dwóch członków

§ 31

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1/ prowadzenie kontroli /co najmniej raz w roku/ całokształtu działalności Stowarzyszenia,

2/ prowadzenie kontroli doraźnych,

3/ składanie sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu Zarządu i Walnego Zebrania oraz występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi,

4/ uczestniczenie z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu,

5/ Komisja Rewizyjna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.

 

§ 32

 

1/ Członkowie Komicji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

2/ Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw.

 

 

 

ROZDZIAŁ V

Fundusze i majątek

 

§ 33

 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Fundusze składają się z:

1/ składek członkowskich,

2/ spadków, darowizn i zapisów,

3/ dochodów z działalności statutowej,

4/ dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z przepisami prawa,

5/ ofiarności publicznej.

 

§ 34

 

1. Oświadczenia woli dotyczące zaciągania zobowiązań, nabywania i rozporządzania majątkiem oraz dokumenty finansowe obrotu pieniężnego, jak również rozliczeniowe podpisują Prezes Zarządu i Skarbnik.

2. Inne pisma i dokumenty podpisuje Prezes lub upoważnieni przez niego członkowie Zarządu.

 

§ 34 a

 

Stowarzyszenie nie może:

1/ udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”

2/ przekazywać ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach

3/ wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba , że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,

4/ kupować na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie organów lub pracowników oraz ich osób bliskich.

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 35

 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej większością ¾ głosów.

 

 

 

§ 36

 

Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia muszą być zamieszczone w porządku obrad.

 

§ 37

 

Statut zatwierdzono w dniu 8 lipca 2017 r.